Mohim përgjegjësie

Të gjitha çmimet e cituara janë subjekt i ndryshimit dhe i gabimeve tipografike.
Çmimet e shfaqura gabimisht mund të shkaktohen nga një problem teknik dhe për këtë arsye nuk synohen të jenë çmime shitjeje. Të gjitha markat dhe markat tregtare të përmendura janë pronë e pronarëve të tyre përkatës. Ilustrimet e paraqitura janë vetëm për qëllime ilustrimi dhe mund të ndryshojnë nga produktet e treguara. Prandaj, asnjë e drejtë nuk mund të rrjedhë prej tyre. Qware nuk mund të mbahet përgjegjëse për aksesin ose përmbajtjen e faqeve të internetit që janë të lidhura në çfarëdo mënyre me këtë faqe interneti. Referencat ose lidhjet me sajte ose burime të tjera që nuk janë pronë e Qware përfshihen vetëm për informacionin e vizitorëve në këtë sajt.